ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Изисквания към докладите:

 • Изпращане на докладите (на английски респективно на български език за българска сесия, с резюмета ) до 30.06.2017 г. на адреса за кореспонденция.
 • Докладът да бъде до 10 стр. – във формат A 4, готов за печат и в електронен вид (Microsoft Word 2003 – 2010),
 • Шрифт -Times New Roman, 12 pt;
  –  полета: отгоре, отляво и отдясно – 2 cm;
  –  отдолу – 2.5 cm;
  – междуредие – Single.
  – Да не се номерират страниците!
  – Заглавие – 16 pt.
  – Имената на авторите и институциите да са написани с размер 14 pt.
  – Адресът на авторите – 12 pt се включва в края на доклада, както следва:
  * титли, име, фамилия;
  * месторабота;
  * адрес за контакт;
  * телефон;
  * E-mail.
 • Обясненията в Power Point да са по възможност и на английски език.
  Регламент за изнасяне на доклада: 12 min + 3 min. за дискусия.

Докладът да бъде оформен както следва:

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES,
EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 09 – 10 November 2017

 1. Заглавие на доклада, автор, институция по отделно на английски и на български език.
 2. Резюме на доклада – на английски и на български език.
 3. Изложение на доклада. Да има подзаглавия.

 

На всеки, който изпрати заявка и такса за правоучастие в определеното време ще бъде резервиран хотел (при желание) и ще му бъде предоставена програма и друга информация.