ОСНОВНИ ТЕМИ

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. ГЕОДЕЗИЯ
  Методи и технологии – мрежи и сканиране
  Обработка на геодезическите измервания и база данни
  Национални, инженерни, геодинамични и други приложения
 2. ФОТОГРАМЕТРИЯ
  Дигитална фотограметрия
  Проектиране и реконструкция на обекти
  Мултимедийно визуализиране
  Лазерно сканиране
 3. КАРТОГРАФИЯ
  Нови технологии за съставяне и издаване на карти
  Интернет картография
  Тематична картография
 4. СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ
  GNSS (Глобални навигационни
  спътникови системи)
  Дистанционни изследвания
  InSAR технологии
 5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ
  Урбанизирани територии
  Извънселищни територии
  Моделиране
  Защита на териториите – Природни бедствия и катастрофи
 6. КАДАСТЪР
  Кадастрална основа и кадастрални системи
  Тридименсионален кадастър
  Приложение на кадастъра
 7. GIS
  Изисквания към GIS – концепция, моделиране и структурни данни
  Приложения

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Модели в геодезическото образование. Нови решения
 • Тенденции в развитието на геодезическото образование

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

 • Професионална реализация, ефективност
 • Развитие на балканското сътрудничество